COLD ROLLED SCREW FLIGHT
 COLD ROLLED SCREW FLIGHT
 COLD ROLLED SCREW FLIGHT  COLD ROLLED SCREW FLIGHT

COLD ROLLED SCREW FLIGHT

-

Technical Specification

DIŞ ÇAP-OUTSİDE DIAHATVE-PITCHİÇ ÇAP-INSIDE DIAMETERKALINLIK-THICKKNESS
DTOLLPTOLLdTOLL
15 + 1,0  -2,015 +3,0 -3,06  +0,1    +2,03-4 MM
20 + 1,0  -2,020 +3,0 -3,08 +0,1    +2,03-4 MM
30 + 1,0  -2,030
20                              
 +3,0 -3,020 +0,1    +2,03-4 MM
40 + 1,0  -2,040
30                              
...
 +3,0 -3,020 +0,1    +2,03-4-5 MM
45 + 1,0  -2,045
30                              
...
 +3,0 -3,025 +0,1    +2,03-4-5-6 MM
50  + 1,0  -2,050
35                             
...
  +3,0 -3,020  +0,1    +2,03-4-5-6 MM
50
35                             
  +3,0 -3,030  +0,1    +2,03-4-5-6 MM
55 + 1,0  -2,055
35                             
  +3,0 -3,025  +0,1    +2,03-4-5-6 MM
55
35                              
 +3,0 -3,035 +0,1    +2,03-4-5-6 MM
60 + 1,0  -2,060
40                            
30
  +3,0 -3,020  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
60
40                              
30
 +3,0 -3,030 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
65 + 1,0  -3,065
45                            
35
  +3,0 -3,025  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
65
45                             
35
 +3,0 -3,035 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
70 + 1,0  -3,075
50
35
 +3,0 -3,030 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
75
50
35
 +3,0 -3,040 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
75 + 1,0  -3,075
50                             
40
  +3,0 -3,025 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
75
50                              
40
 +3,0 -3,035 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
80 + 1,5  -3,080
55
40
  +3,0 -3,030 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
80
55
40
 +3,0 -3,040   +0,1 +2,03-4-5-6-8-10 MM
80
55
40
  +3,0 -3,050  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
80
55
40
  +3,0 -3,060  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
85 + 1,0  -3,085
60 
45
 +3,0 -3,025 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
85
60
45
 +3,0 -3,035 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
90 + 1,5  -3,090
60                              
45
 +4,0 -4,030  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
90
60
45
  +4,0 -4,040  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
90
60                              
45
 +4,0 -4,050 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
90
60                              
45
 +4,0 -4,060  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
95 + 1,5  -3,095
65                             
50
  +4,0 -4,025  +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
95
65                             
50
  +4,0 -4,035 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
100 + 1,5  -3,0100
70 
 +5,0  -5,0 26,8 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
100
70                              
50
 +5,0 -5,033,4 +0,1    +2,03-4-5-6-8-10 MM
110  + 1,5  -3,0110
75
 +5,0  -5,0 26,8  +0,1    +2,03-4-5-6 MM
110                            
75                              
55
 +5,0  -5,033,4 +0,1    +2,03-4-5-6 MM
120

 
 + 1,5  -3,0120
80
........
 +5,0  -5,033,4 +0,1    +2,03-4-5-6 MM
120
80
60
 +5,0  -5,0.33,4 +0,1    +2,0 3-4-5-6 MM
130  + 1,5  -3,0130
90
 +5,0  -5,0.33,4 +0,1    +2,0 3-4-5-6 MM
130
90
65
  +5,0  -5,042,4 +0,1    +2,0 3-4-5-6 MM
140 + 1,5  -3,0140
95
----
  +5,0  -5,033,4 +0,1    +2,0 3-4-5-6 MM
140
95
70
  +5,0  -5,042,4  +0,1    +2,0 3-4-5-6 MM
150 + 1,5  -3,0150
100
....... 
 +10,0  -10,0 42,4 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
150
100
75
 +10,0  -10,0 48,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
160 + 1,5  -3,0160
110
....
  +10,0  -10,0 42,4  +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
160
110
80 
 +10,0  -10,0 48,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
170 + 1,5  -3,0170
115
....
 +10,0  -10,0 48,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
170
115
85
 +10,0  -10,060,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
180 + 1,5  -3,0180
120
 +10,0  -10,0 ..48,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
180
120
 +10,0  -10,0 9060,3 +0,2    +3,03-4-5-6 MM
190 + 1,5  -3,0190
130
 +10,0  -10,0 ..  48,3  +0,2    +3,03-4-5-6 MM
130
95
 +10,0  -10,0 .. 60,3 +0,2    +3,0 3-4-5-6 MM
200   + 1,5  -3,0200
135
 +10,0  -10,0 .. 48,3 +0,2    +3,03-4-5-6 MM
200
135
 +10,0  -10,0 100  60,3 +0,2    +3,03-4-5-6 MM
210 + 1,5  -3,0210
140                                                                      
  +10,0  -10,0 ....48,3 +0,2    +3,04-5-6 MM
210
140
 +10,0  -10,0 10560,3 +0,2    +3,04-5-6  MM
220 + 1,5  -3,0220
150 
 +10,0  -10,0 .... 60,3  +0,2    +3,04-5-6  MM
220
150                              
 +10,0  -10,0 11076,1 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
230 + 1,5  -3,0230
155
 +10,0  -10,0 ... 60,3 +0,2    +3,04-5-6  MM
230
155
 +10,0  -10,0 115 76,1 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
240 + 1,5  -3,0240
160
 +10,0  -10,0 ... 60,3 +0,2    +3,04-5-6  MM
240
160 
 +10,0  -10,0 12076,1 +0,2    +3,04-5-6  MM
250 + 3,0  -4,5250
170
 +15,0  -15,0 ....60,3 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
250
170                             
 +15,0  -15,0 125 76,1 +0,2    +3,04-5-6  MM
260 + 3,0  -4,5260
175                                                                     
 +15,0  -15,0 ... 76,1 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
260
175                                                                     
 +15,0  -15,0 13088,9 +0,2    +3,04-5-6  MM
270 + 3,0  -4,5270
180
 +15,0  -15,0 ... 76,1 +0,2    +3,04-5-6  MM
270
180
  +15,0  -15,0 13588,9 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
280 + 3,0  -4,5280
190
 +15,0  -15,076,1 +0,2    +3,04-5-6  MM
280
190
140
 +15,0  -15,088,9 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
290 + 3,0  -4,5290
195
 +15,0  -15,076,1 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
290
195                                                                    
145
 +15,0  -15,0 88,9 +0,2    +3,04-5-6  MM
300 + 3,0  -4,5300
200
 +15,0  -15,076,1 +0,2    +3,0 4-5-6  MM
300
200                                                                     
150
 +15,0  -15,088,9 +0,2    +3,04-5-6  MM
350 + 3,0  -4,5350
235
 +15,0  -15,088,9 +0,3    +4,04-5-6  MM
350
235
175
 +15,0  -15,0 101,6 +0,3    +4,0 4-5-6  MM